Enomak otomatik kapý ve kepenk sistmleri'ne hoþgeldiniz...

Panjur Sistemleri

Þu anda buradasýnýz: AnasayfaPanjur sistemleri

Yýllardan beri maðaza ve dükkanlarýn güvenliðini saðlamak amacýyla kullanýlan kepenk sistemleri günümüzde artýk þekil deðiþtirmekte, yalnýzca güvenlik deðil ayný zamanda dekorasyon destekli de kullanýlmaktadýr. Çeþitli mimari detaylara uygun olarak kullanýlan kepenklerin yaþadýðý en büyük deðiþim hiç kuþkusuz motorlu ve uzaktan kumandalý oluþudur. Alüminyum Kepenk sistemleri uygulanacak alanýn gereðine uygun olarak farklý örtü yüksekliðine ve þekillere sahip kepenk profilleri kullanarak hem güvenliði hem de estetiði ön planda tutarak çaðdaþ çözümler sunar. Alüminyum Kepenk sistemleri rulo þeklinde toplanarak mekandan istifade saðlar.


Profiller alüminyum poliüretanlý yada alüminyum çekme profil olarak tercih edilebilir. Kepenk sistemini oluþturan profillerden ALÜMÝNYUM POLÝÜRETANLI PROFÝLLER, Rool-Forming teknolojisi ile profillerin kývrýlmasý esnasýnda içine enjekte eden poliüreten sayesinde yüksek ölçüde ses ve ýsý yalýtýmý saðlar. Özel boyalý olarak yurt dýþýndan ithal edildiðinden deðiþik mevsim koþullarýndan etkilenmez.
  • otomatik panjur ankara

    Panjur Sistemleri

  • otomatik panjur ankara

    Panjur Sistemleri

Hakkýmýzda

Enomak olarak otomasyon sektöründe yeni bir hava ve güven ortamý oluþturmayý ve sattýðýmýz ürünler ile talep sahiplerini memnun etmeyi hedeflemekteyiz.

Hizmetlerimiz

Kepenk tamiri

Fotoselli kapý Teknik Servisi

Bahçe kapýsý teknik servisi

Garaj kapýsý teknik servisi

Kollu bariyer teknik servisi

Ýletiþim Bilgileri

+90 312 332 32 68

info@kepenktamiriankara.com

+90 535 105 69 82

Aðaçiþleri 21. Cad. 1409. Sk. No: 15 Ostim / ANKARA

© Copyright 2015 ENOMAK OTOMATÝK KEPENK VE KAPI SÝSTEMLERÝ