Enomak otomatik kapý ve kepenk sistmleri'ne hoþgeldiniz...

Endüstriyel kapý sistemleri

Þu anda buradasýnýz: AnasayfaEndüstriyel kapý sistemleri

Endüstriyel Seksiyonel kapýlar hýzlý trafik akýþý saðlayan, tesisinizi ve garajýnýzý sýcaktan-soðuktan, tozdan arýtan ortamýn havasýný muhafaza eden, emniyetli, açýk görüþ sunan, istenilen boyutlarda,yapýnýn þekline uygun yataklama seçenekleri, dayanýklýlýðý,kolay uygulanabilirliði ve uzun ömürlü kullanýmý ile sizlere sunulmaktadýr.


Seksiyonel kapýlar binalarýnýzýn kapý açýklýðýna uygun,istenilen ölçüde imal edilebilir.standart olarak beyaz panellerden oluþan kapýlar,cephelerin mimar bütünlüðüne katký saðlamak amacýyla opsiyonel olarak renkli panelden üretilebilinir.Araç ve yaya trafiðini düzenleyen seksiyonel kapýlar standart butonlu,zincirli çekme tip butonlu, radarlý, fotoselli,endüktif alanlý,uzaktan kumandalý olarak uygulanabilir.
  • endüstriyel kapý ankara

    Endüstriyel kapý sistemleri

  • endüstriyel kapý ankara

    Endüstriyel kapý sistemleri