Enomak otomatik kapý ve kepenk sistmleri'ne hoþgeldiniz...

Hakkýmýzda

Þu anda buradasýnýz: Anasayfa Hakkýmýzda

Enomak otomatik kepenk ve kapý sistemleri

Genç ve dinamik yapýsý ile otomasyon sektörünün yeni yüzü ENOMAK sektöre getirdiði canlýlýk, kalite anlayýþý, sektörel baþarý, alanýnda uzmanlýk, ekonomik çözümler gibi benimsenmesi ve uygulamasý zor, ancak uygulandýðýnda getirdiði pozitif etikileri herkesce bilinen olgular üzerinden hareket etmektedir. Bu olgulara sýkýca baðlanmýþ olan ENOMAK belirli bir müþteri portföyü ve bu bu müþteri portföyünün isteklerini çok iyi bilmektedir. Bu sayede müþterilerimizin isteklerini akýlcý çözümler ile karþýlayýp, kalitesi ile ön plana çýkan ürünlerimizin satýþýný gönül rahatlýðýyla yapmaktayýz.

Firmamýzýn çevre yönetim politikasý, faaliyetlerinin çevre üzerindeki olasý etkilerini en düþük seviyeye indirgemeye odaklýdýr. faaliyetlerimiz sýrasýnda, doðal kaynaklarýn verimli kullanýmýný ve çevre kirliliðini minimum seviyede tutmayý hedeflemekteyiz. Üretim süreçlerinde geri dönüþüm maksimizasyonunu misyon edinen ve personeline de ayný bilinci bir þirket politikasý olarak aþýlayan firmamýz, faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi kapsamýnda yürütmektedir.
Hakkýmýzda

Enomak olarak otomasyon sektöründe yeni bir hava ve güven ortamý oluþturmayý ve sattýðýmýz ürünler ile talep sahiplerini memnun etmeyi hedeflemekteyiz.

Hizmetlerimiz

Kepenk tamiri

Fotoselli kapý Teknik Servisi

Bahçe kapýsý teknik servisi

Garaj kapýsý teknik servisi

Kollu bariyer teknik servisi

Ýletiþim Bilgileri

+90 312 332 32 68

info@kepenktamiriankara.com

+90 535 105 69 82

Aðaçiþleri 21. Cad. 1409. Sk. No: 15 Ostim / ANKARA

© Copyright 2015 ENOMAK OTOMATÝK KEPENK VE KAPI SÝSTEMLERÝ