Enomak otomatik kapý ve kepenk sistmleri'ne hoþgeldiniz...

Kollu bariyer sistemleri

Þu anda buradasýnýz: AnasayfaKollu bariyer sistemleri

Kollu Bariyer ler farklý sistemlere olan entegrasyon altyapýsý ile otopark sistemleri otomasyonunda kullanýlmaktadýr. Sistem ayný zamanda güvenlik bariyerleri adý altýnda, tüm sektör kuruluþlarýnýn giriþ çýkýþ noktalarýnda güvenlik sisteminin bir parçasý olarak yer almaktadýr. Günümüzdeki trafik yoðunluðundan dolayý park alanlarýnýn düzenlenmesi için en çok tercih edilen ürünlerimizdendir. Kollu Bariyer ler estetik görüntüye sahip olup, sýcak ya da soðuk hava þartlarýndan etkilenmeyenpaslanmaz çelik dýþ kabini ve güçlü motoru ile uluslararasý standarda ve kaliteye sahiptir. Kollu Bariyer in çalýþma hýzý kullanýlacak alandaki araç sirkülasyonuna göre ayarlanabilir.

  • kollu bariyer ankara

    Kollu Bariyer Sistemleri

  • kollu bariyer ankara

    Kollu Bariyer Sistemleri