otomatik kepenk ankara

 • otomatik kepenk ankara

  Otomatik kepenk sistemleri.

 • fotoselli kapý ankara

  Fotoselli kapý sistemleri.

 • kollu bariyer ankara

  Kollu bariyer sistemleri.

 • otomatik kepenk tamiri teknik servisi ankara

  Otomatik kepenk tamiri ve teknik servis hizmetleri.

Otomatik kepenk tamiri

Otomatik kepenk sistemleri konusunda uzman ekip ve zamanýnda müdehale ile profesyonel hizmet vermekte olan ENOMAK, her türlü kepenk tamiri konusunda teknik servis hizmeti vermektedir.

Daha fazla

Otomatik kepenk sistemleri

Otomatik kepenk satýþý konusunda ENOMAK olarak piyasadaki en uygun fiyatlarý sizlere sunuyoruz. En uygun fiyatlara en kaliteli ürünleri firmamýzda bulabilirsiniz.

Daha fazla

Fotoselli kapý sistemleri

Fotoselli kapý sistemleri satýþýnda piyasadaki en kaliteli ürünleri kullanmaktayýz.

Daha fazla

Garaj kapýsý sistemleri

Garaj kapýsý sistemlerinde profesyonel ve dekoratif ürünler kullanmaktayýz.

Daha fazla

Otomatik kapý ve kepenk sistemleri

otomatik kepenk ankara

Otomatik kepenk sistemleri

fotoselli kapý ankara

Fotoselli kapý sistemleri

bahçe kapýsý ankara

Bahçe kapýsý sistemleri

garaj kapýsý ankara

Garaj kapýsý sistemleri

Otomasyon sistemleri

 • Otomatik kepenk
 • Fotoselli Kapý
 • Bahçe kapýsý
 • Kollu bariyer
 • Garaj kapýsý
 • Endüstriyel kapý
 • otomatik kepenk ankara

  Otomatik kepenk sistemleri

  Otomatik kepenk sistemleri; iþ yeri, maðaza, garaj, site ve otopark giriþleri gibi geniþ bir uygulama alanýna sahiptir. Günümüz koþullarýnda kötü niyet ve düþüncelerin tehdidi altýnda olan iþletmelerinizin veya özel mülklerinizin güvenliði için kaliteli, þýk ve modern bir çözümdür. Ayrýca pencereli otomatik kepenk modellerini tercih ederek vitrininizin daha estetik bir görünüme kavuþmasýný saðlayabilirsiniz.


  Otomatik kepenk, kapalý iken saðladýðý güvenlik ve caydýrýcýlýk ile iþletme sahipleri için vazgeçilmez bir önem taþýmaktadýr. Saðlam ve dayanýklý profillerle üretilen otomatik kepenk sistemlerimiz sayesinde; iþ yerinizden uzaktayken dahi uykunuz kaçmadan, içiniz rahat bir þekilde ertesi güne hazýrlanýn.

 • fotoselli kapý ankara

  Fotoselli kapý sistemleri

  Otomatik kapý sistemleri, kapý tasarýmýnda neredeyse sýnýrsýz olanaklar sunar. Her gün milyonlarca insan onlarýn saðlamýþ olduðu konforu yaþamaktadýr. Yüksek performansýn, güvenlik ve emniyetin, konforun ve tasarýmýn birinci sýrada yer aldýðý, en yenilikçi iþletim mekanizmalarý, Enomak otomatik kapý çözümlerini, her bir giriþ alanýný ilgi odaðý haline dönüþtürmektedirler. Otomatik 90 derece açýlýr kapýlar, kolay kurulabilir ve sonradan da monte edilebilir olmalarý ile karakterize edilmektedirler. Otomatik döner kapýlar büyük ve prestijli ticari binalarýn giriþlerinde hayat bulmaktadýrlar. Mimari güzelliði yüksek iþlevsellik ile buluþtururlar

 • bahçe kapýsý ankara

  Bahçe kapýsý sistemleri

  Her çeþit otomatik kapý imalatý ve servisi ile yedek parçalarýnýn temini,otopark kapýlarý,garaj kapýlarý,bahçe kapýlarý,uzaktan kumandalý kapý çeþitleri,uzaktan kumandalý site ve apartmanlar ile fabrikalarda kullanýlan kollu otomatik bariyer kapý çeþitleri,kepenk tipi kapýlar,fotoselli otomatik cam kayar kapýlar,kurþuna bombaya dayanýklý otomatik kapýlar,halk hareketlerine karþý otomatik ve özel kilitlemeli anti terör kapýlar,toptan ve perakende uzaktan kapý kumandasý çeþitleri,otopark aynalarý,dýþ bükey yol aynalarý,ferforje motifli veya düz otomatik raylý demir kapý imalatý,90 derece açýlan ve dairesel denilen demir otomatik bahçe kapýsý motor çeþitleri,fabrika giriþ kapýlarý,otomatik endüstriyel seksiyonel fabrika ve garaj kapýlarý,otomatik kepenk tipi sarýlan garaj kapýlarý,site giriþleri için kollu otopark kapýsý sistemleri,her türlü motorlu kapý imalatý,kapý motoru çeþitleri,hidrolik ve elektromekanik kapý mekanizmalarý,RF radyo alýcý kartlarý,uzaktan kapý kumandasý alýcýlarý ve beyinleri, RF alýcýlý monofaze veya trifaze uzaktan kumandalý kapý motoru tahrik ve durdurma tetikleri,loop dedektörler,Elektronik ve mekanik otomatik kapý emniyet sensörleri, kapý kontrol sistemleri,kartlý giriþ sistemleri,parmak izli kapý sistemleri,market,maðaza giriþ kapýlarý,iris tanýmalý kapý sistemleri.

 • kollu bariyer ankara

  Kollu bariyer sistemleri

  Kollu Bariyerler farklý sistemlere olan entegrasyon altyapýsý ile otopark sistemleri otomasyonunda kullanýlmaktadýr. Sistem ayný zamanda güvenlik bariyerleri adý altýnda, tüm sektör kuruluþlarýnýn giriþ çýkýþ noktalarýnda güvenlik sisteminin bir parçasý olarak yer almaktadýr. Günümüzdeki trafik yoðunluðundan dolayý park alanlarýnýn düzenlenmesi için en çok tercih edilen ürünlerimizdendir. Kollu Bariyer ler estetik görüntüye sahip olup, sýcak ya da soðuk hava þartlarýndan etkilenmeyenpaslanmaz çelik dýþ kabini ve güçlü motoru ile uluslararasý standarda ve kaliteye sahiptir. Kollu Bariyer in çalýþma hýzý kullanýlacak alandaki araç sirkülasyonuna göre ayarlanabilir.

 • garaj kapýsý ankara

  Garaj kapýsý sistemleri

  Seksiyonel dekoratif garaj kapýlarý her türlü doða koþulundan korurken ayný zamanda hýrsýzlara karþý da güvenliðini saðlar. Seksiyonel garaj kapýlarý müstakil binalarda olduðu gibi bina ve sitelerin kapalý garajlarýnda tercih edilen sistemlerin baþýnda gelir. Seksiyonel dekoratif garaj kapýlarýnýn panelleri PARMAK KORUMALI gövde yapýsýna sahip dekoratif göbekli panellerden oluþur ve isteðe göre paneller üzerine tek yada çift cidarlý dekoratif pencere uygulanabilir.

 • endüstriyel kapý ankara

  Endüstriyel kapý sistemleri

  Endüstriyel Seksiyonel kapýlar hýzlý trafik akýþý saðlayan, tesisinizi ve garajýnýzý sýcaktan-soðuktan, tozdan arýtan ortamýn havasýný muhafaza eden, emniyetli, açýk görüþ sunan, istenilen boyutlarda,yapýnýn þekline uygun yataklama seçenekleri, dayanýklýlýðý,kolay uygulanabilirliði ve uzun ömürlü kullanýmý ile sizlere sunulmaktadýr. Seksiyonel kapýlar binalarýnýzýn kapý açýklýðýna uygun,istenilen ölçüde imal edilebilir.standart olarak beyaz panellerden oluþan kapýlar,cephelerin mimar bütünlüðüne katký saðlamak amacýyla opsiyonel olarak renkli panelden üretilebilinir.Araç ve yaya trafiðini düzenleyen seksiyonel kapýlar standart butonlu,zincirli çekme tip butonlu, radarlý, fotoselli,endüktif alanlý,uzaktan kumandalý olarak uygulanabilir.